วันแรงงาน

วันแรงงานแห่งชาติ


ทุกวันที่ 1 พฤษภาคม เป็น “วันแรงงานแห่งชาติ” ในฝั่งยุโรป เรียกวันนี้ว่า “วันกรรมกรสากล” หรือ “วันเมย์เดย์” (May Day) ทั้งนี้วันนี้มีขึ้นเพื่อเป็นการให้ตระหนักถึงความสำคัญของแรงงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งคุณภาพและความเป็นอยู่ และสิทธิที่ผู้ใช้แรงงานสมควรที่จะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง รัฐบาลไทยจำได้มีการกำหนดให้วันนี้เป็นวันแรงงานแห่งชาติประจำประเทศไทย ส่วนประเทศอื่นๆเรียก “วันกรรมกรสากล” ยกเว้นเฉพาะประเทศแคนนาดาและสหรัฐอเมริกาถือเอาวันจันทร์แรกของเดือนกันยายนเป็นวันแรงงานแทน

ประวัติและที่มาของวันแรงงาน

ประเทศไทยเริ่มประกาศให้มีวันแรงงานครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2499 สืบเนื่องมาจาก May day ตามลัทธิโรมันโบราณ ที่ถือเอาวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันที่ให้เตือนใจผู้ใช้แรงงานในสมัยนั้นให้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ความมั่นคงของการประกอบอาชีพ และให้นายจ้างตระหนักและเห็นความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน

สำหรับในเมืองไทยนั้น วันเมย์เดย์เกิดขึ้นในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี มีผู้เสนอให้เลือกเอาวันต่อไปนี้เป็นวันกรรมกร คือ

– วันที่  ๓๑  สิงหาคม เนื่องจากเป็นวันประกาศพระราชบัญญัติว่าด้วยสำนักงานจัดหางาน  พุทธศักราช  ๒๔๗๕ เป็นกฎหมายฉบับแรกที่เกี่ยวกับกรรมกร

– วันที่  ๓๐  มกราคม  เนื่องจากวันดังกล่าวเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖ เป็นวันประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการ สำนักงาน และกรมในกระทรวงเศรษฐการ  จัดตั้งกองกรรมกรขึ้นในกรมพาณิชย์  เป็นวันที่สำคัญของการบริหารกรรมกรในประเทศไทย

– วันที่ ๒๙  กันยายน เพราะในวันนี้เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็นวันประกาศใช้พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๔๙๘ และเป็นวันที่กรรมกรไทยได้เริ่มสร้างงานใหญ่ ๆ เช่น เขื่อนยันฮี เขื่อนชัยนาท

แต่ในที่สุดคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบให้ถือเอาวันที่ ๑พฤษภาคม เป็นวันแรงงานตามหลักของหลาย ๆ ประเทศ ซึ่งถือเป็นวันกรรมกรสากล ต่อจากนั้นจึงได้มีประกาศจากสำนักนายกรัฐมนตรีให้ถือเอาวันที่ ๑ พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันแรงงานแห่งชาติเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๙๙ เป็นปีแรก

“ข้อมูลสนับสนุนจากหนังสือ ๑๐๘ ซองคำถาม / สำนักพิมพ์สารคดี”

You might also like:

  • ผลไม้เมืองไทยมีเยอะแยะ ไม่ว่าจะเป็ยฤดูหนาว ฤดูฝน ฤดูแล้งมีมากมายหลายชนิด บางทีเก้บมาจากสวนของเราเอง บางอย่างซื้อหาได้ตามท้องตลาด แต่ที่แน่ๆคือ ผลไม้จะมีมากจนเราไม่สามารถทานในเวลาเดียวได้หมด จึงจำใจต้อ...
  •   คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานที่ ในยุคปัจจุบันนี้ ภาษาอังกฤษ ได้เริ่มมีบทบาทในการสื่อสารจนแทบจะเรียกได้ว่า ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสากลโลก ที่ใช้สื่อสารกันในทั่วทุกโซนในโลกนี้เลยก็ว่าได้  วันนี้จะแนะนำค...
  • การตายเป็นสิ่งที่ทุกคนกลัว แต่ในบางครั้งที่เราผิดหวัง ท้อแท้จนทำให้คิดว่าไม่รู้จามีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไร ความคิดจะห่าตัวตายก็ผุดขึ้นมาในหัว แต่การฆ่าตัวตายมีหลายวิธีที่จะทำให้คนตายได้ ซึ่งการกลั้นใจตาย...
  • ข้อมูลดีๆสำหรับเพื่อนๆ น้องๆที่กู้ยืมเงินกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. ที่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับ ตารางชำระหนี้ กยศ. บางคนลองเข้าดูข้อมูลแล้วปรากฏว่าตรวจสอบยอดหนี้ไม่ได้บ้าง หรือบางคนก็...
  • แผ่นดินไหว เป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวอย่างฉับพลันของเปลือกโลก ส่วนใหญ่ แผ่นดินไหวมักเกิดตรงบริเวณขอบ ของแผ่นเปลือกโลกเป็นแนวแผ่นดินไหวของโลก การเคลื่อนตัวดังกล่าว เกิดขึ้นเนื่อ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *